Veel mensen willen (na de zwangerschap, of om andere redenen) minder werken en dan het liefst op de uren dat het hun het best uitkomt. Is de werkgever verplicht daar gehoor aan te geven?

Sinds 1 januari 2016 geeft de Wet Flexibel werken daar antwoord op.

 1. Zodra de werknemer tenminste zes maanden in dienst is mag hij een verzoek doen om minder te werken.
 2. Het verzoek moet schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van de gewenste ingangsdatum uiterlijk 2 maanden voor die ingangsdatum worden ingediend.
 3. De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk een beslissing nemen. Doet hij dit niet tijdig, dan dient het verzoek van de werknemer als toegewezen te worden beschouwd!
 4. De werkgever moet met de werknemer overleggen over het verzoek.
 5. De werkgever dient het verzoek in principe in te willigen, tenzij er zwaarwegende bedrijfs-  of dienstbelangen zijn die zich daartegen verzetten.
 6. Van zwaarwegende bedrijfs- en of dienstbelangen is in elk geval sprake indien de vermindering van het aantal uren leidt tot ernstige problemen:
  a.  voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;
  b.  op het gebied van de veiligheid, of
  c.  van rooster technische aard.

Het zal voor de werkgever best vaak een probleem zijn voor wat betreft a en c.
Heeft de werkgever een beslissing genomen dan mag hij daar later op terugkomen, ook weer als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen daartoe aanleiding geven. Ook over herziening van de beslissing moet de werkgever uiteraard weer overleggen met de  werknemer. De werkgever moet zijn besluit tot herziening ook weer schriftelijk en gemotiveerd doen.

 

Wil werknemer andere uren werken?
De werkgever dient in principe aan de wens van de werknemer tegemoet te komen tenzij  de werkgever bij niet wijziging een zo’n groot belang heeft dat de wens van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. U zult begrijpen dat “redelijkheid en billijkheid” een ruim begrip is.

Heeft de werkgever minder  dan 10 werknemers in dienst dan geldt het bovenstaande NIET. Die werkgever moet dan wel zelf een regeling treffen over dit onderwerp.

Controleer ook altijd of er een CAO van toepassing is, deze kan afwijkende bepalingen hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.