1. Mr. L.C. van der Stam is jurist en eigenaar van de éénmanszaak ArbeidsrechtVanderStam.

2. Alle opdrachten worden, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van der Stam, zulks onder de (uitsluitende) toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever aan Van der Stam. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Van der Stam is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Van der Stam gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Van der Stam komt.
3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,- of, indien het door Van der Stam in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van
€ 100.000,-.
3.3 Niet alleen Van der Stam, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden jegens een opdrachtgever van Van der Stam een beroep doen.
3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op de schadevergoeding jegens Van der Stam indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze konden zijn geweest, de aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

4. De keuze van de door Van der Stam in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Van der Stam is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Van der Stam is door opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. De opdrachtgever vrijwaart Van der Stam tegen alle vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband houdende met door Van der Stam ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van der Stam.

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Van der Stam vast te stellen uurtarieven. Hierbij wordt de bestede tijd per iedere activiteit naar boven toe afgerond op tien hele minuten. Van der Stam is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
6.2 Door Van der Stam ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (zoals parkeerkosten, griffierechten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht.

7 Betaling van declaraties van Van der Stam dient, zonder opschorting of verrekening , te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim is. Dientengevolge kan wettelijke rente geclaimd worden als bedoeld in artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek, alsmede alle door Van der Stam gemaakte kosten op de voet van 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Alle (buiten) gerechtelijk kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de opdrachtgever. Gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

8.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Van der Stam is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van der Stam gevestigd is. Niettemin heeft Van der Stam het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Download de algemene voorwaarden