De Transitievergoeding

Op basis van de Wet Werk en Zekerheid moet u als werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen, indien op uw initiatief de arbeidsovereenkomst eindigt en deze 2 jaar of meer heeft geduurd. Dit geldt dus ook als er een einde komt aan een tijdelijk contract dat 2 jaar of langer heeft geduurd.

 

De transitievergoeding is NIET verschuldigd (= geen uitputtende opgave):

  • als het ontslag komt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • als de werknemer de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • bij faillissement/surseance van betaling van werkgever;
  • als in de toepasselijke cao een gelijkwaardige voorziening staat;

Betalingsregeling transitievergoeding;

  • indien het bedrijf van werkgever in betalingsproblemen komt bij betaling in één keer van de transitievergoeding, dan is een betalingsregeling toegestaan;
  • de transitievergoeding moet wel in uiterlijk zes maanden zijn betaald.

 

Kosten die in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding:

Transitiekosten
Transitiekosten zijn kosten die gemaakt zijn in verband met (dreigend) ontslag:

  • bijvoorbeeld: (om)-scholing of outplacement;
  • Ook kosten voor het in acht nemen van een langere opzegtermijn waarbij de werknemer is vrijgesteld van arbeid behoren tot transitiekosten!

 

Inzetbaarheidskosten
Inzetbaarheidskosten zijn kosten die door de werkgever tijdens het dienstverband worden gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te bevorderen. U kunt hierbij denken aan een niet-werk(functie) gerelateerde cursus of een cursus persoonlijke ontwikkeling.

 

Een van de belangrijkste eisen voor aftrekbaarheid van transitiekosten is wel dat werknemer schriftelijk moet hebben ingestemd.

 

Werkgever:
laat mij u helpen bij opstellen van een studiekostenregeling, die aan deze eis voldoet;

 

Werknemer:
laat mij u helpen te beoordelen of kosten terecht in mindering worden gebracht op de transitievergoeding;